gemeente Landsmeer | Column wethouder Niels Bonenkamp – week 9

Artikel Column wethouder Niels Bonenkamp – week 9

Portefeuillehoudersoverleggen

Portefeuillehoudersoverleggen. In vroeger tijden zou het een mooi woord voor Galgje zijn geweest. Geen idee eigenlijk of dat spel nog veel gespeeld wordt? Wethouders hebben bepaalde portefeuilles, waarmee bedoeld wordt dat ze zich bezighouden met bepaalde beleidsterreinen of onderwerpen en daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk zijn. De term komt van het Franse woord voor opbergmapje voor papieren. Mijn portefeuille is goed gevuld: ik mag me bezighouden met ruimtelijke ordening, wonen, economie, mobiliteit & bereikbaarheid, huisvesting van statushouders & vluchtelingen en – ook nog – met sport, kunst en cultuur.

Stuk voor stuk belangrijke en actuele thema's voor de inwoners van de gemeente Landsmeer. Hoe richten we onze kostbare ruimte bijvoorbeeld in? Dit jaar nog maken we een Omgevingsvisie met daarin bijzondere aandacht voor locaties waar we eventueel woningen kunnen (laten) bouwen; zowel binnen de bestaande bebouwing (inbreiden) als daarbuiten (uitbreiden). Hoe zorgen we ervoor dat jongeren uit onze gemeente een start op de woningmarkt kunnen maken en senioren – als de tijd daar is – naar een passende woning kunnen doorstromen? De nieuwe Woonvisie, die ook dit jaar wordt gemaakt, is hiervoor het richtinggevende document. Hoe zorgen we ervoor dat Landsmeer een aantrekkelijke gemeente blijft om te ondernemen en dat ons zo gewaardeerde winkelaanbod in stand blijft? Hoe houden we de gemeente bereikbaar en verkeersveilig? Hoe geven we nieuwkomers en vluchtelingen een veilige plek in onze lokale samenleving? En last, but zeker not least, hoe zorgen we er met elkaar voor dat het veelzijdige verenigingsleven, waar we met z'n allen terecht zo trots op zijn, kan blijven floreren?

Op vrijwel al deze onderwerpen werken we samen in de regio. We kunnen als kleine gemeente niet alles zelf. Dit doen we vooral met onze directe buurgemeenten, in de regio Zaanstreek-Waterland (ZaWa). Maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld met veertien gemeenten rondom Amsterdam binnen de Vervoerregio of met dertig gemeenten en twee provincies binnen de Metropoolregio Amsterdam. Een groot deel van mijn tijd als wethouder besteed ik daarom aan zogeheten 'portefeuillehoudersoverleggen'. Die zijn er in Zaanstreek-Waterland voor: Ruimte, Wonen, Economische Zaken, Recreatie & Toerisme, Bereikbaarheid, Verkeer & Vervoer en voor de opvang van vluchtelingen.

Een greep uit de onderwerpen op de agenda van de verschillende overleggen van de afgelopen week: bij Ruimte ging het over 'netcongestie' en de impact die het oplossen van dit probleem kan gaan hebben op de ruimte in onze regio en dus ook onze gemeente. Het hoogspanningsnet moet worden uitgebreid en er moet infrastructuur komen voor het verwerken van windenergie opgewekt op zee. Bij Wonen ging het over de gezamenlijke lobby richting de Provincie Noord-Holland voor het ontgrenzen van Bijzonder Provinciaal Landschap om meer ruimte te creëren voor woningbouw langs de linten en de randen van bestaande bebouwing. Een brief met een hele waslijst aan voorbeelden is naar de Gedeputeerde voor Wonen gestuurd. Bij Economie stond het 'Economisch Actieplan ZaWa 2024' op de agenda. Daarin hebben we als regio onze gezamenlijke ambities op economisch gebied uitgewerkt in hele concrete acties zoals de promotie van streekproducten, locaties voor bedrijventerreinen, samenwerking met ondernemersverenigingen of het verbeteren van de toeristische informatievoorziening. Bij Bereikbaarheid vond afstemming plaats over het beperken van de gevolgen van de werkzaamheden op de A7 die in april beginnen en bij Verkeer & Vervoer – hoe kan het ook anders – ging het over de problemen met het busvervoer, maar óók over fietsveiligheid. En tot slot hebben we tijdens het bestuurlijk afstemmingsoverleg over de opvang van vluchtelingen onze regionaal afgesproken taakverdeling herbevestigd en geconstateerd dat onze regio wat dit betreft het goede voorbeeld geeft.

Vervolgens reis ik met een volle (digitale) opbergmap terug naar Landsmeer om er samen met de ambtelijke organisatie voor te zorgen dat al deze thema's ook lokaal hun weg vinden.