gemeente Landsmeer | Bezwaarschrift indienen

Artikel Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester van de gemeente Landsmeer? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bestuursorgaan (college, burgemeester of de raad) moet het genomen besluit dan heroverwegen. Dit betekent dat het bestuursorgaan gaat beoordelen of het bezwaarschrift gegrond is en of het besluit al dan niet terecht is genomen.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) schrijft de behandeling van bezwaarschriften voor.

Bezwaarschriftprocedure
De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Landsmeer, een onafhankelijke adviescommissie, adviseert het bestuursorgaan over het ingediende bezwaarschrift. Voordat de commissie adviseert, houdt zij een hoorzitting. Als de commissie advies heeft uitgebracht, zal het bestuursorgaan dit advies beoordelen en een besluit nemen op het bezwaarschrift. Het bestuursorgaan mag, gemotiveerd, afwijken van het uitgebrachte advies. Het bestuursorgaan dient binnen 12 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit te nemen. Deze termijn kan met 6 weken (of langer indien u hiermee instemt) worden verlengd.

Hoorzitting
De indiener van het bezwaarschrift wordt door de bezwaarschriftencommissie schriftelijk uitgenodigd voor de hoorzitting. Op de zitting zullen alle betrokken partijen (indiener(s) van het bezwaarschrift, het bestuursorgaan en andere belanghebbenden) in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt over de inhoud van het ingediende bezwaarschrift naar voren te brengen. Daarnaast kan de commissie vragen stellen aan de betrokken partijen.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie,  telefoon: 020- 4877 111.