gemeente Landsmeer | Wet open overheid (Woo)

Artikel Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid. Een belangrijk verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief). Mede hierdoor is de Woo een belangrijke stap naar een open overheid. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken.

De gemeente maakt bepaalde informatie over beleid en uitvoering uit eigen beweging openbaar, bijvoorbeeld via deze website, publicatie in Kompas, informatiebijeenkomsten en bewonersbrieven. Dit heet: actieve openbaarheid van bestuur. Daartegenover staat: passieve openbaarheid van bestuur. Dat houdt in dat inwoners en pers het recht hebben om een verzoek om informatie in te dienen bij de gemeente. Het moet gaan om bestaande, bestuurlijke informatie, dat wil zeggen informatie over beleid.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Zij kan u bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan verstrekken. Digitaal toezenden is nu ook mogelijk. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken. Indien de gemeente u kopieën verstrekt kan zij daarvoor kosten in rekening brengen. Goed om te weten is dat de informatie die de gemeente aan u geeft, openbaar wordt voor iedereen. In de toekomst zal de gemeente die informatie op de website of op een andere manier voor iedereen openbaar maken. De rijksoverheid werkt aan een landelijk platform hiervoor. Indien u bepaalde informatie wilt opvragen mail dan naar gemeente@landsmeer.nl

Hoe kunt u een Woo-verzoek indienen?
Zie: Woo-verzoek.