gemeente Landsmeer | Bestemmingsplannen

Artikel Bestemmingsplannen

U krijgt te maken met het bestemmingsplan als u uw woning of object wilt verbouwen, bijvoorbeeld als u een schuur wilt bouwen in uw tuin of een extra verdieping op uw huis. In het bestemmingsplan staat of en in welke mate dit is toegestaan. Omdat de regels ook gelden voor uw buren, komt u niet opeens voor onaangename verrassingen te staan.

Bestemmingsplannen die na 1 januari 2010 in procedure zijn gebracht zijn op de website Ruimtelijke Plannen  te vinden. De bestemmingsplannen die nu ter inzage liggen vindt u hier.  Overige bestemmingsplannen vindt u hier.

Bestemmingsplannen
Een bestemmingsplan geeft voor een nauwkeurig omschreven gebied aan waar wel en waar niet mag worden gebouwd, en ook hoe hoog of diep de bebouwing mag worden. Daarnaast geeft het de gebruiksmogelijkheden aan: waar plaats is voor winkels, horeca of woningen en welke grond bedoeld is voor wegen of parken. Het doel van het bestemmingsplan is om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit betekent dat iedereen, burgers én overheid, zich eraan moet houden.

Indien u niet weet onder welk bestemmingsplan uw woning of object valt klik dan op plattegrond bestemmingsplannen gemeente Landsmeer .
Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en planregels. Het bestemmingsplan bevat daarnaast nog een toelichting. De plankaart geeft de verschillende bestemmingen en grenzen in het gebied aan. Ook de bestaande gebouwen, de wegen en de aansluitingen met aangrenzende gebieden staan op deze kaart. In de planregels (of voorschriften) staat aangegeven wat binnen een bepaalde bestemming wel en niet mogelijk is. Dit gaat over de gebruiksmogelijkheden en de bouwmogelijkheden. De toelichting geeft informatie over de verschillende bestemmingen en legt uit waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Ook staat in de toelichting het resultaat van inspraakrondes en van overleg met andere instanties, zoals de provincie en de waterbeheerder.

Planologische afwijkingen

Kan worden afgeweken van een bestemmingsplan?
Bestemmingsplannen moeten actueel blijven en daarom worden ze regelmatig vernieuwd. Het is de bedoeling dat een bestemmingsplan om de tien jaar wordt vervangen door een nieuw plan.

Als zich binnen de gemeente ontwikkelingen voordoen die tegen het bestemmingsplan ingaan, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een afwijkingsbevoegdheid van het college, van b&w of de raad. Voor verschillende ontwikkelingen bestaan verschillende procedures, gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Na het succesvol doorlopen van een procedure mag dan worden afgeweken van de regels van het bestemmingsplan.

Wanneer een uitgebreide procedure voor een afwijking van het bestemmingsplan wordt doorlopen, wordt de afwijking gepubliceerd op de website van de gemeente. De afwijkingen die gepubliceerd zijn, kunt u hier vinden.