gemeente Landsmeer | Openbare wegen

Artikel Openbare wegen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud én de verkeersveiligheid van de openbare infrastructuur. Hieronder vallen openbare wegen, parkeerterreinen, pleinen, voet- en fietspaden binnen de woonkernen Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie zijn verantwoordelijk voor het landelijk gebied buiten de bebouwde kom.

Reiniging openbare wegen
De gemeente reinigt regelmatig de straten en pleinen. Dit gebeurt gemiddeld zes maal per jaar met een zuig-/veegwagen. Ook worden afvalbakken geleegd, kolken leeggezogen en wordt er (selectief) onkruid verwijderd.

Meldingen storingen en klachten
Indien u klachten heeft over de kwaliteit of het onderhoud van de verhardingen dan kunt u een melding doen.

Leefbaarheid

30 km-zones
Om de verkeersveiligheid te bevorderen zijn 30-kilometerzones in de dorpskern Landsmeer gerealiseerd. Het beleid is erop gericht om alle woonkernen in te richten als 30 kilometer zone. 

Geluids- en trillingsarme busroutes
Busroutes die door woonwijken lopen worden - om eventueel lawaai- en trillingsoverlast te voorkomen - waar mogelijk voorzien van asfalt.

Beperking zwaar verkeer
Zwaar verkeer wordt in de gemeente zoveel mogelijk geweerd. Alle wegen binnen de bebouwde kom die in beheer zijn van de gemeente Landsmeer hebben een geslotenverklaring voor voertuigen die breder zijn dan 2,20 m¹ en/of een hogere aslast hebben dan 4.000 kg.