Artikel Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting

Eind 2019/begin 2020 start de gemeente met de herinrichting van de Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek. Gelijktijdig wordt het riool vervangen.

Participatie
Eind 2018 werden bewoners gevraagd om mee te denken over de herinrichting via een enquête. Op 6 december 2018 zijn ambtenaren van de gemeente samen met bewoners door de wijk gelopen. Daarna heeft het ontwerpbureau deze eerste bevindingen uitgewerkt. Tijdens een inloopavond op 14 januari 2019 is het eerste ontwerp en het resultaat van de enquête gepresenteerd. Bewoners konden opmerkingen maken en wijzigingsvoorstellen indienen. De input van deze avond is verwerkt in een definitief ontwerp.

Op het eerste ontwerp zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd:

  • De locatie van het voetpad ter hoogte van de brug is in overweging genomen. Alle belangen afwegende heeft de gemeente ervoor gekozen het voetpad te verplaatsen naar de westzijde van de Meervalweg. De rijbaan schuift hierdoor iets op naar oostelijke richting en het bestaande voetpad aan de oostzijde vervalt.
  • Naar aanleiding van opmerkingen over de drukte in de straat heeft de gemeente tellingen laten uitvoeren. Deze tellingen bevestigen het beeld van een aantal verkeersbewegingen dat past bij het gebruik en de toekomstige inrichting van de straat. Eventuele maatregelen t.b.v. de verkeerscirculatie (extra ontsluiting, afsluiten brug, éénrichtingsverkeer) worden in dit stadium dan ook niet nader onderzocht.
  • Aan de Marsenbreek was aanvankelijk sprake van een 'speelaanleiding'. In een apart overleg met de direct aanwonenden is besloten de Marsenbreek zoveel mogelijk groen in te richten om hiermee de ongewenste verkeersbewegingen van doorgaand (brom-)fietsverkeer tegen te gaan.

In april kunnen bewoners het definitieve ontwerp inzien tijdens een inloopavond, zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Planning
We verwachten eind 2019 of begin 2020 te kunnen starten met de werkzaamheden. Een aantal weken voordat de werkzaamheden beginnen, ontvangen de betrokken bewoners de exacte planning.
Voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden wordt er nog bodemonderzoek gedaan. De uiteindelijke uitvoering is ook afhankelijk van weersomstandigheden de planning van de nutsbedrijven.

Meer informatie

Vragen
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Jos Wezel (projectleider) via j.wezel@landsmeer.nl of bel met 020-4877111 (aanwezig maandag en donderdag). We helpen u graag verder.