gemeente Landsmeer | Tormentilstraat resultaten enquête project herinrichting

Artikel Tormentilstraat resultaten enquête project herinrichting

Samenvatting resultaten enquête project herinrichting Tormentilstraat

Algemeen:
- 36 belangstellenden hebben de enquête ingevuld
- De meeste respondenten wonen in het projectgebied en geven aan ook automobilist te zijn
- De huidige weginrichting wordt momenteel niet als verkeersonveilig ervaren. Toch vindt een groot deel van de respondenten dat een aanpassing van de inrichting nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren
- De parkeerdruk in het gebied wordt door het merendeel van de respondenten als (te) hoog ervaren
- Het aanleggen van een waterpasserende verharding in een deel van de parkeerplaatsen vinden de meeste respondenten een goed idee
- Het eventueel toevoegen van de groenstrook tussen de Gortesloot en de Wederikstraat, en deze voorzien van een andere groeninrichting, vinden de meeste respondenten geen goed idee.
- Op het aanleggen van een wadi op de Tormentilstraat ter hoogte van de Knik wordt door de meeste respondenten positief gereageerd
- Over de toegankelijkheid van het gebied voor mensen met een beperking is het merendeel van de respondenten tevreden. De huidige staat van onderhoud van de bestrating en het uit tuinen overhangende groen, wordt wel meermaals als negatief punt genoemd

De volgende specifieke punten gaan we verder onderzoeken in de ontwerpfase:
- Voorkomen van (schade door) voertuigen die rijden over het trottoir
- De weg veilig inrichten volgens de actuele richtlijnen
- Eénrichtingverkeer of verbod vrachtverkeer mogelijk?
- Is er extra parkeercapaciteit mogelijk?
- Toevoegen van bankjes of rustpunten