gemeente Landsmeer | Woonvisie 2016-2024

Artikel Woonvisie 2016-2024

Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
Het college heeft de woonvisie voor 2016-2024 vastgesteld. Hierin is de woonkwaliteit van Landsmeer beschreven. De inzet is deze te behouden en waar mogelijk uit te breiden. "We mogen ons gelukkig prijzen met deze uitgangsbasis: een zeer aantrekkelijke woongemeente. Tegelijkertijd geeft dat ook een uitdaging. De feiten kennende, de wensen wetende, de verwachtingen overziend, biedt de woonvisie een mooi kader met uitgangspunten dat kan leiden tot behoud van de kwaliteit en wellicht op een aantal punten nog tot verbreding kan leiden" aldus Nico van Baarsen, wethouder volkshuisvesting.

Hoofdpunten in de woonvisie kort samengevat
Maatregelen die doorstroming bevorderen zodat bijvoorbeeld 'scheef wonen' vermindert. Stabiliseren van de sociale woning voorraad zodat het jaarlijks aanbod in het betaalbare segment op peil blijft. Tevens realisatie van aanbod voor jongeren, starters, mensen met minder financiële draagkracht, ouderen en zorgbehoevenden. En een vraaggericht woningaanbod waarin mensen zelfredzaam kunnen zijn.

Samenspraak
In samenspraak met verschillende partijen is de woonvisie opgesteld door adviesbureau RIGO. Er is meegedacht en gesproken door inwoners, bewoners, bestuurders, raadsleden, deskundigen uit het werkveld (woningbouwverenigingen en makelaars) en belangenorganisaties (huurdersverenigingen en WMO raad). De feiten zijn vastgelegd, wensen en mogelijkheden geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt met deze woonvisie richting gegeven aan de ambitie en de wijze waarop die door de betrokken partijen en partners in de nabije toekomst ingevuld kan worden.

Informatie
U kunt hier de woonvisie downloaden.

Voor vragen kunt u terecht bij de heer W. Bulk, tel 020-4877111